Tłumaczenia na niemiecki

Realizuję tłumaczenia na niemiecki z języka polskiego oraz odwrotnie. Zajmuję się tekstami ogólnymi, takimi jak listy, dokumenty aplikacyjne czy strony internetowe, ale również specjalistycznymi. Cały czas poszerzam swoje kompetencje, a więc zajmuję się przekładami z różnych branż. Wśród najczęściej pojawiających się dziedzin, jeżeli chodzi o tłumaczenia niemieckiego, można wyróżnić: prawo, administrację, ekonomię, medycynę, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historię, politologię, socjologię, psychologię, pedagogikę czy budownictwo. Podczas pracy stawiam nie tylko na poprawną warstwę językową, ale również pogłębiony research, dzięki czemu teksty są nasiąknięte specjalistycznym słownictwem, którego nie może zabraknąć w branżowych tłumaczeniach. Ponadto realizację również tłumaczenia biznesowe, przysięgłe oraz ustne.

Rzetelne tłumaczenia z niemieckiego na polski

Do mojej pracy podchodzę rzetelnie i profesjonalnie, dlatego wszelkie tłumaczenia z niemieckiego na polski oraz odwrotnie są realizowane z należytą skrupulatnością oraz dokładnością. Moi klienci mogą skorzystać z trybu zwykłego oraz przyspieszonego realizacji poszczególnych zleceń. W tym pierwszym realizuję tłumaczenia z niemieckiego do pięciu stron w ciągu dnia, z kolei w trybie przyspieszonym jest to więcej niż pięć stron dziennie.

Swoim klientom zapewniam profesjonalizm oraz rzetelność, a także korzystne ceny. Jeżeli interesuje Cię wycena tłumaczenia, to skontaktuj się ze mną. Chętnie odpowiem na Twoje pytania zupełnie niezobowiązująco.

Tłumaczenia ustne

Oferuję Państwu tłumaczenia ustne z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski przy zastosowaniu następujących technik tłumaczeniowych:

  • Tłumaczenie konsekutywne;
  • Tłumaczenie symultaniczne;
  • Asysta tłumacza.

Tłumaczenie konsekutywne (następcze) polega na przekładzie krótkich lub dłuższych fragmentów wypowiedzi. Mówiący przerywa wypowiedź, dając czas na tłumaczenie, po czym kontynuuje. Tłumacz przekazuje, na podstawie sporządzanych notatek, sens wypowiedzi – wszystkie ważne informacje w logicznym porządku -, nie zaś dokładną treść wystąpienia. Tłumaczenie symultaniczne (równoczesne) to rodzaj tłumaczenia, w którym tłumacz tłumaczy jednocześnie – w trakcie wypowiedzi. Asysta tłumacza (tłumaczenie towarzyszące) to obecność i pomoc tłumacza podczas spotkania, jakiegoś wydarzenia lub wyjazdu, wymagającego porozumiewania się w języku obcym. W zależności od sytuacji tłumacz stosuje różne techniki tłumaczeniowe.

Czas pracy tłumacza rozpoczyna się wraz z uzgodnioną wcześniej ze zleceniodawcą godziną, w której tłumacz stawia się do jego despocji, a kończy w momencie zwolnienia tłumacza z jego obowiązków. Czas ten zawiera również przerwy w tłumaczeniu, związane z przebiegiem obsługiwanego wydarzenia. Najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem tłumaczenia ustnego zleceniodawca winien dostarczyć tłumaczowi materiały pomocne w odpowiednim przygotowaniu się do pracy. Tłumacz musi mieć dostęp do tych materiałów w celu zapoznania się z tematyką tłumaczenia i pojawiającą się w nim specjalistyczną terminologią.

Cena za tłumaczenie ustne uzależniona jest od:

  • charakteru obsługiwanego wydarzenia;
  • tematyki i stopnia trudności wypowiedzi.

Próbki tłumaczeń:Korekta

W kancelarii wykonywane są korekty językowe tekstów, głównie tłumaczeń, w języku polskim i niemieckim.

Korekta tłumaczenia to sprawdzenie i poprawienie tekstu docelowego pod względem językowym (a nie merytorycznym!). Przed realizacją zleceniodawca winien dostarczyć kancelarii zarówno tekst docelowy (tłumaczenie), jak i wyjściowy.

Korekta tekstu to poprawienie tekstu pod względem językowym, bez względu na to, czy, a jeśli tak, to z jakiego języka był on wcześniej tłumaczony. Klient dostarcza kancelarii jedynie tekst wymagający korekty.

Koszt korekty zależy od nakładu pracy, jakiego wymaga sprawdzenie i poprawienie danego tekstu, a więc przede wszystkim od ilości błędów wymagających poprawienia. Stawka za stronę rozliczeniową (1600 znaków ze spacjami) odpowiada zazwyczaj 50% ceny tłumaczenia.

Do korekty są przyjmowane jedynie teksty w edytowalnej formie elektronicznej. Nie są przyjmowane teksty, które – ze względu na słaby poziom językowy – musiałyby być ponownie przetłumaczone/napisane. Korekta nie obejmuje przekształcenia tekstu napisanego na podstawowym poziomie językowym (ubogi zasób leksykalno-gramatyczny) w tekst napisany zaawansowanym idiomatycznym językiem niemieckim/polskim.

Przed realizacją zlecenia ma miejsce bezpłatna wycena. W celu otrzymania wyceny należy skontaktować się z kancelarią lub wypełnić formularz kontaktowy, oraz przesłać tekst, który ma być skorygowany. Niezwłocznie po otrzymaniu tekstu zostanie przesłana informacja o cenie usługi. Po akceptacji wyceny nastąpi realizacja zlecenia.


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TŁUMACZENIOWYCH PRZEZ KANCELARIĘ TŁUMACZA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DR ŁUKASZ BRZANA

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług oferowanych przez Kancelarię Tłumacza Języka Niemieckiego Dr Łukasz Brzana, w tym zakres i rodzaj świadczonych usług tłumaczeniowych, warunki zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług tłumaczeniowych oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Akceptacja warunków oferowanych przez Usługodawcę usług tłumaczeniowych oznacza, że Usługobiorca zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia i korzystanie z usług tłumaczeniowych oferowanych przez Usługodawcę.

II. DEFINICJE

1. Usługodawca – Kancelaria Tłumacza Języka Niemieckiego Dr Łukasz Brzana, adres: ul. Konrada Bielskiego nr 7 lok. 30, 20-153 Lublin, numer NIP: 5431828143, numer REGON: 061608056, tel. +48 81 479-47-70, tel. kom.: +48 609-132-110, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., e-mail: lukasz.brzana@gmail. com.
2. Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz którego Usługodawca świadczy Usługi tłumaczeniowe wskazane na Stronie Internetowej;
3. Strona Internetowa – witryna internetowa Usługodawcy działająca pod adresem: www.lukaszbrzana.eu, umożliwiająca Usługobiorcy dostęp do Usług tłumaczeniowych;
4. Usługi tłumaczeniowe - świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługi: tłumaczeń pisemnych, korekty językowej tekstów, tłumaczeń ustnych, z języka polskiego na niemiecki i z języka niemieckiego na polski;
5. Umowa świadczenia usług tłumaczeniowych - umowa pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę Usług tłumaczeniowych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie
6. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych;

III. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Usługodawca świadczy Usługi tłumaczeniowe w zakresie:
A. tłumaczeń pisemnych (zwykłych i poświadczonych), z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski, tekstów o tematyce ogólnej oraz tekstów specjalistycznych (w tym m.in. z dziedzin: prawo, administracja, ekonomia, medycyna, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia, politologia, socjologia, psychologia, pedagogika, technika, budownictwo),
B. korekty językowej tekstów (głownie tłumaczeń w języku polskim i niemieckim), polegającej na sprawdzeniu i poprawieniu tekstu pod względem językowym (nie merytorycznym).
C. tłumaczeń ustnych, z języka polskiego na niemiecki i z języka niemieckiego na język polski, przy zastosowaniu następujących technik tłumaczeniowych: tłumaczenia konsekutywne (następcze), tłumaczenia symultaniczne (równoczesne), asysta tłumacza (tłumaczenia towarzyszące),

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. W celu uzyskania Usług tłumaczeniowych, Usługobiorca kieruje do Usługodawcy, telefonicznie, osobiście, za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Internetowej bądź za pośrednictwem własnej poczty e-mail, zapytanie w sprawie wyceny. Zapytania w sprawie wyceny kierowane do Usługodawcy za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Internetowej bądź za pośrednictwem poczty e-mail są przyjmowane przez Usługodawcę przez 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Zapytanie w sprawie wyceny winno wskazywać co najmniej rodzaj oczekiwanej Usługi tłumaczeniowej oraz oczekiwany termin realizacji usługi. Do zapytania w sprawie wyceny Usługobiorca winien przesłać tekst, który ma być przetłumaczony (tekst źródłowy). Przesłanie Usługodawcy zapytania w sprawie wyceny nie zobowiązuje do skorzystania z Usług tłumaczeniowych Usługodawcy, zaś wykonana przez Usługodawcę wycena usługi jest nieodpłatna.
2. Na skutek skierowania przez Usługobiorcę pisemnego zapytania w sprawie wyceny, Usługodawca niezwłocznie przedstawi, w formie pisemnej (e-mail) wycenę wykonania Usługi tłumaczeniowej (dalej: "Wycena"), która będzie określała (w zależności od rodzaju Usługi tłumaczeniowej):
- sposób przekazania materiałów do tłumaczenia,
- koszt wykonania usługi,
- termin realizacji usługi,
- warunki odbioru tłumaczenia,
- termin i warunki płatności, ewentualnie
- inne dodatkowe warunki realizacji Usługi tłumaczeniowej.
Przed przedstawieniem Wyceny, Usługodawca może skierować do Usługobiorcy prośbę o przesłanie dodatkowych informacji/dokumentów potrzebnych do przygotowania Wyceny. Wycena stanowi ofertę Usługodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
3. Do zawarcia umowy świadczenia usług tłumaczeniowych dochodzi z chwilą dotarcia do Usługodawcy pisemnego (e-mail, poczta tradycyjna) oświadczenia o akceptacji przez Usługobiorcę warunków oferty (Wyceny) Usługodawcy. Usługodawca przystąpi do realizacji Umowy świadczenia usług tłumaczeniowych po wykonaniu przez Usługobiorcę wszystkich warunków określonych w Wycenie.
4. Usługobiorca zobowiązuje się do respektowania zakazu dostarczania treści do przetłumaczenia o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), w tym treści do dysponowania którymi Usługobiorca nie posiada uprawnień. Usługobiorca oświadcza, że jest uprawniony do zlecenia wykonania usługi tłumaczeniowej dostarczonego Usługodawcy tekstu źródłowego i wykonanie tłumaczenia tego tekstu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych oraz praw autorskich.
5. W przypadku, gdy Usługobiorca prowadzi działalność gospodarzą, w zamówieniu powinien podać dane do faktury. Po wykonaniu Usługi Usługodawca wystawia wówczas fakturę, która dostarczana jest w formie elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy, zaś na życzenie Usługobiorcy - jest wysyłana pocztą tradycyjną (na podany przez Usługobiorcę adres).
6. W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Usługobiorcę, Usługodawca zastrzega możliwość korzystania z usług podmiotów zewnętrznych, w tym firm windykacyjnych i kancelarii prawnych, a także z usług podmiotów gromadzących dane o nierzetelnych kontrahentach, takich np. jak Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej S.A. W przypadku uzgodnienia płatności wynagrodzenia Usługodawcy z góry, bądź uzgodnienia płatności zaliczkowej, Usługodawca zastrzega możliwość wstrzymania się z realizacją Usługi tłumaczeniowej do czasu otrzymania należnej płatności.
7. Umowa świadczenia usługi tłumaczeniowej jest zawierana na czas jej wykonywania. Rezygnacja z wykonania Usługi tłumaczeniowej winna być dokonana w formie pisemnej.
8. W przypadku rezygnacji ze świadczenia Usługi tłumaczeniowej: tłumaczeń pisemnych, korekty językowej tekstów - Usługobiorca zobowiązany jest do: zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną, do chwili otrzymania rezygnacji Usługobiorcy, Usługę tłumaczeniową i ewentualnie zapłaty innych kosztów wykonania Usługi tłumaczeniowej poniesionych przez Usługodawcę.
9. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę ze świadczenia usługi tłumaczenia ustnego, w czasie krótszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia tłumaczenia ustnego, Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty 30% uzgodnionej ceny za wykonanie usługi, nie mniej niż uzgodnione wynagrodzenie za 3 godziny tłumaczenia ustnego. W przypadku zaś rezygnacji przez Usługobiorcę ze świadczenia usługi tłumaczenia ustnego w czasie krótszym niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia tłumaczenia ustnego, Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty 60% uzgodnionej ceny za wykonanie usługi, nie mniej niż uzgodnione wynagrodzenie za 6 godzin tłumaczenia ustnego. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usługi tłumaczenia ustnego w dniu jej wykonania, Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty pełnego wynagrodzenia za zleconą usługę tłumaczeniową oraz pełnych kosztów dojazdu Usługodawcy na uzgodnione miejsce realizacji usługi tłumaczenia ustnego.
10. Odbiór tłumaczeń pisemnych/korekt językowych tekstów następuje w sposób uzgodniony pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. Usługodawca oferuje nieodpłatne wydanie skanu tłumaczenia za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty e-mail oraz wydanie wydruku tłumaczenia w siedzibie Usługodawcy. Nadto, na koszt Usługobiorcy, Usługodawca może wysłać wykonane tłumaczenie/korektę językową tekstu listem poleconym bądź pocztą kurierską. Za dzień wykonania tłumaczenia/korekty językowej tekstu uznaje się dzień wysyłki tłumaczenia/korekty e-mailem lub datę nadania tłumaczenia/korekty językowej tekstu pocztą lub kurierem, zaś w przypadku osobistego odbioru tłumaczenia przez Usługobiorcę - datę określoną w wycenie wykonania Usługi tłumaczeniowej.
11. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy powstała w związku z realizacją Umowy świadczenia usług tłumaczeniowych ogranicza się do kwoty wynagrodzenia należnego do zapłaty przez Usługobiorcę w przypadku prawidłowego wykonania Umowy. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności znajduje zastosowanie niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, w której odpowiedzialność w pełnej wysokości jest określona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Usługobiorcy wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (tzw. siła wyższa), w tym m. in. wynikające z wystąpienia awarii dostawców Internetu.
12. Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim, za wyjątkiem ewentualnych podwykonawców, informacji/dokumentów przekazanych w celu dokonania tłumaczenia pisemnego/korekty językowej tekstów oraz wykonanego tłumaczenia. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy materiałów dostarczonych przez Usługobiorcę, które są powszechnie dostępne w  Internecie, prasie oraz innych powszechnie dostępnych źródłach informacji.

V. ZASADY WYCENY USŁUG TŁUMACZENIOWYCH

A. TŁUMACZENIA PISEMNE
1. Wysokości wynagrodzenia Usługodawcy za wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego uzależniona jest od następujących czynników:
rodzaj tłumaczenia (tłumaczenie zwykłe/tłumaczenie poświadczone),
termin realizacji tłumaczenia – (tryb zwykły/tryb przyspieszony),
poziom trudności tekstu (tekst ogólny/tekst specjalistyczny)
wielkość zlecenia (ilość stron do przetłumaczenia)
format tekstu wyjściowego (konieczność/ bak konieczności edycji tekstu wyjściowego)
2. W przypadku tłumaczenia zwykłego - jedna strona tłumaczenia obejmuje 1600 znaków ze spacjami tekstu źródłowego lub docelowego, zaś w przypadku tłumaczenia poświadczonego - 1125 znaków ze spacjami tekstu źródłowego lub docelowego. Każda rozpoczęta strona tłumaczenia zaokrąglana jest do pełnej strony w górę.
3. W przypadku wykonania tłumaczenia (zwykłego lub poświadczonego) w trybie zwykłym Usługodawca wykonuje do 5 stron tłumaczenia dziennie. W trybie przyspieszonym liczba wykonanych stron tłumaczenia dziennie może przewyższać 5 stron. Do czasu wykonania tłumaczenia nie wlicza się: sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dnia przyjęcia zlecenia Usługobiorcy.
4. Wynagrodzenie Usługodawcy za wykonanie strony tłumaczenia przy wykonywaniu tłumaczenia pisemnego w trybie przyspieszonym jest powiększane o 50% w stosunku do wynagrodzenia za tłumaczenie wykonane w trybie zwykłym. Analogicznie jest w przypadku wykonywania tłumaczenia pisemnego w przypadku, gdy tekst do przetłumaczenia jest w postaci drukowanej (nie elektronicznej), gdy tekst jest trudny do odczytu oraz w przypadku tłumaczenia rękopisu.
B. KOREKTA JĘZYKOWA TEKSTÓW
5. W ramach usługi korekty językowej tekstów Usługodawca świadczy usługę:
korekty tłumaczenia - polegającą na sprawdzeniu i poprawieniu tekstu docelowego pod względem językowym (nie merytorycznym). Warunkiem świadczenia tej usługi przez Usługodawcę, jest dostarczenie przez Usługobiorcę zarówno tekstu wyjściowego jak i docelowego (tłumaczenia),
korekty tekstu - polegającej na poprawieniu tekstu pod względem językowym, bez względu na to, czy, a jeśli tak, to z jakiego języka był on wcześniej tłumaczony (Usługobiorca dostarcza Usługodawcy jedynie tekst wymagający korekty)
6. Koszt korekty zależy od nakładu pracy, jakiego wymaga sprawdzenie i poprawienie danego tekstu, a więc przede wszystkim od ilości błędów wymagających poprawienia. Stawka za stronę rozliczeniową (1600 znaków ze spacjami) jest indywidualnie uzgadniana z Usługobiorcą i odpowiada zazwyczaj 50% ceny tłumaczenia.
7. W ramach usługi korekty językowej tekstów są przyjmowane jedynie teksty w edytowalnej formie elektronicznej. Nie są przyjmowane teksty, które – ze względu na niski poziom językowy – musiałyby być ponownie przetłumaczone/napisane. Korekta nie obejmuje przekształcenia tekstu napisanego na podstawowym poziomie językowym (ubogi zasób leksykalno-gramatyczny) w tekst napisany zaawansowanym
idiomatycznym językiem niemieckim/polskim.
C. TŁUMACZENIA USTNE
8. Czas pracy Usługodawcy rozpoczyna się wraz z uzgodnioną wcześniej z Usługobiorcą godziną, w której Usługodawca stawia się do jego dyspozycji, a kończy w momencie zwolnienia Usługodawcy z jego obowiązków. Czas ten zawiera również przerwy w tłumaczeniu, związane z przebiegiem obsługiwanego wydarzenia. Najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem tłumaczenia ustnego Usługobiorca winien dostarczyć Usługodawcy posiadane materiały pomocne w odpowiednim przygotowaniu się do pracy. Usługodawca winien mieć dostęp do tych materiałów w celu zapoznania się z tematyką
tłumaczenia i pojawiającą się w nim specjalistyczną terminologią.
9. Cena za godzinę tłumaczenia ustnego ustalana jest indywidualnie z Usługobiorcą i jest uzależniona od charakteru obsługiwanego wydarzenia oraz tematyki i stopnia trudności wypowiedzi.'

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIOWYCH

1. Reklamacje dotyczące Usług tłumaczeniowych, o których mowa w pkt III Regulaminu a także związane z rozliczeniami, Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 14 dni od dnia wykonania Usługi tłumaczeniowej.
2. Treść reklamacji dotyczących niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania usługi tłumaczeniowej winna zawierać: a) dane kontaktowe Usługobiorcy, b) precyzyjny opis zaistniałych nieprawidłowości w świadczeniu usługi.
3. Reklamacje dotyczące rozliczeń, w tym co do wysokości kwot wynagrodzenia ujętych na rachunku/fakturze VAT, powinny wskazywać: numer faktury/rachunku, datę wystawienia faktury/rachunku oraz stwierdzoną w fakturze/rachunku nieprawidłowość.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę e-mailem wysłanym na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługobiorcy, Usługodawca, niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, usunie uwzględnione wadliwości wykonanej Usługi tłumaczeniowej.

VII. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

1. Treści udostępniane na Stronie Internetowej, użyte w nim znaki towarowe, nazwy firm, logotypy, zdjęcia, multimedia oraz wszelkie inne zawarte w nim utwory w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
2. Korzystanie ze Strony Internetowej nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów znajdujących się na Stronie Internetowej. W szczególności zabronione jest, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie czy modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Strony Internetowej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian treści Regulaminu, z zastrzeżeniem ochrony przez Usługobiorcę praw nabytych. O zmianach Regulaminu Usługodawca poinformuje publikując zmieniony Regulamin na Stronie Internetowej.
2. Usługodawca może podjąć się wykonania Usług tłumaczeniowych na innych zasadach, niż określone w Regulaminie. Odmienne zasady świadczenia Usług tłumaczeniowych winny być określone w umowie pisemnej.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania Usługi tłumaczeniowej podwykonawcom.
4. Brak wniesienia reklamacji do wykonanej przez Usługodawcę Usługi tłumaczeniowej jest równoznaczny ze zgodą Usługobiorcy (niemającego statusu konsumenta) na nieodpłatne i nieograniczone czasowo ujawnienie w znajdującym się na jego Stronie Internetowej portfolio Usługodawcy informacji o zrealizowanej dla Usługobiorcy Usłudze tłumaczeniowej wraz z zamieszczeniem logo/znaku towarowego Usługobiorcy. W przypadku sprzeciwu Usługobiorcy co do zamieszczenia powyższej informacji oraz logo/znaku towarowego Usługobiorcy na Stronie internetowej Usługodawcy, Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia powyższych danych ze swojego Portfolio.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych jego postanowień.
6. Oświadczenia woli złożone przez Usługodawcę i Usługobiorcę w formie elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej) będą równoważne z oświadczeniom złożonym w formie pisemnej.
7. Wszelkie ewentualne spory, Usługodawca i Usługobiorca zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w okresie 14 dni od rozpoczęcia rokowań, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Usługodawcy. W wypadku gdy Usługobiorcy przysługuje status konsumenta, wszelkie spory wynikłe z wykonania Usług tłumaczeniowych będą rozpatrywane przez Sąd właściwy na zasadach ogólnych.
8. Dla Umów świadczenia usług tłumaczeniowych właściwe jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz innych ustaw.
9. Dane do dokonywania płatności na rzecz Usługodawcy:
Numer konta bankowego do płatności w PLN (IBAN): PL 72 1750 0009 0000 0000 2267 5265
Nr konta bankowego do płatności w Euro (IBAN): PL 35 1750 0012 0000 0000 3068 8527,
SWIFT (BIC): RCBWPLPWXXX
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1 stycznia 2019 r.